Drukuj

Jak zostać Organizacją Goszczącą?

(krok po kroku)

Każdy Wolontariusz jest przyjmowany przez Organizację Goszczącą. Może nią zostać każdego rodzaju organizacja pozarządowa, organ władz lokalnych bądź każda inna instytucja prowadząca działalność nie nastawioną na zysk, np. dom opieki, organizacja ekologiczna, świetlica młodzieżowa, dom spotkań młodzieży, etc.

Obowiązki ogranizacji goszczącej

Budżet Organizacji Goszczącej

Wszystkie koszty udziału wolontariusza w projekcie są pokrywane przez Komisję Europejską za pośrednictwem Narodowych Agencji.

Dofinansowanie jest jednak rozłożone pomiędzy Organizację Wysyłającą i Organizację Goszczącą (a w niektórych przypadkach także pomiędzy Organizację Koordynującą). Jednakaże o dofinansowanie całego projektu ubiega się jedna organizacja w imieniu wszystkich pozostałych partnerów projektu.

Organizacja Goszcząca otrzymuje dofinansowanie następujących wydatków:

W projektach angażujących młodzież z mniej uprzywilejowanych środowisk Organizacja Goszcząca może liczyć na dodatkowe dofinansowanie:

Wszystkie pozostałe koszty, które nie są uwzględnione w tym budżecie należą do kosztów własnych Organizacji Goszczącej.

Organizacja Koordynująca

W niektórych przypadkach pewne obowiązki może wziąć na siebie inna organizacja, zwana Organizacją Koordynującą. Do jej zadań mogą należeć związane z projektem prace administracyjne: opracowanie i złożenie wniosku o fundusze do Narodowej Agencji, podpisanie umowy finansowej z Narodową Agencją, otrzymanie grantu i później rozliczenie się z niego, rekrutacja wolontariuszy, itp. W tej sytuacji współpracujące organizacje dzielą się budżetem w zależności od wzajemnych ustaleń, czy podziału obowiązków. Zaangażowanie Organizacji Koordynującej w żadnym przypadku nie powoduje zwiększenia grantu.

Zaangażowanie do projektu organizacji koordynującej nie jest obowiązkowe.