Drukuj

W tym artykule znajdziecie bardziej szczegółowe informacje dotyczące programu „Młodzież w Działaniu” i opis poszczególnych akcji, kto może brać w nich udział, czas trwania, zasady dofinansowania, kto jest odpowiedzialny za koordynacje programu oraz jakie państwa mogą brać w nim udział.

 

Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową.

AKCJE

 

Program "Młodzież w działaniu" podzielony jest na 5 akcji. W każdej z nich (oprócz Akcji 2.) zostały dodatkowo wyodrębnione podakcje jako ostateczne obszary tematyczne, w obrębie których można realizować projekty. Część akcji jest zdecentralizowana i te są koordynowane przez Agencje Narodowe, a część scentralizowana. Wnioski o środki finansowe na projekty związane z akcjami scentralizowanymi należy składać w odpowiedzi na ogłoszenia o specjalnych konkursach projektów prowadzonych przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Spraw Audiowizualnych.

Akcja 1. Młodzież dla Europy

 

wymiany, inicjatywy, demokracja

Udział w projektach realizowanych w ramach tej akcji ma zachęcić młodych ludzi do budowania poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa, rozwijania pasji, współudziału w różnego rodzaju aktywnościach i rozwoju kreatywności poprzez udział w wymianach młodych ludzi z różnych krajów, inicjatywach grup młodzieżowych czy też różnego rodzaju projektach skupionych wokół problemu demokracji.

Akcja 1.1 Wymiana młodzieży

- wspólne przedsięwzięcie co najmniej dwóch grup młodzieży z krajów europejskich, które umożliwia współpracę w oparciu o zainteresowanie uczestników.

Dla kogo?

-Dla młodzieży w wieku 13-25 lat

Czas trwania

-Do 15 miesięcy(włączając przygotowania, realizację, ewaluację i działania promujące efekty projektu). Sama wymiana trwa od 6 do 21 dni(w tym podróż)

DOFINANSOWANIE

Organizacja wysyłająca:

-70%kosztów podróży,

-wiza przygotowawcza: 100% kosztów podróży plus koszty stawka ryczałtowa 40 euro na zakwaterowanie i wyżywienie,

-450 euro na przygotowanie działań i uczestników,

-do 100% kosztów specjalnych (np. wyrównanie szans uczestnictwa młodzież niepełnosprawnej, koszty wizy i szczepień),

-10% całego grantu- promocja projektu do zakończenia działań,

Organizacja goszcząca:

-koszty działań: kwota ryczałtowa-15 euro(1 osoba/1 dzień); kwota stała,

-960 euro na wymianach dwu- i trójstronnych; 1 920 euro w wymianach wielostronnych,

-450 euro na przygotowanie działam i uczestników,

-10% całego grantu- promocja projektu po zakończeniu działań,

-w przypadku projektów wielostronnych organizacja goszcząca i zarazem koordynująca występuje w imieniu pozostałych grup o dofinansowanie podróży, przygotować i kosztów specjalnych.

Akcja 1.2 Inicjatywy młodzieżowe

- w ramach tej akcji dofinansowywane SA projekty dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości SA tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupa z zagranicy. W inicjatywach międzynarodowych grupy z co najmniej dwóch krajów równocześnie realizują ten sam projekt w swoich społecznościach lokalnych.

Dla kogo?

-Młodzież w wieku od 18-30 lat, młodzież w wieku 15-17 lat pod warunkiem wsparcia ze strony osoby pracującej z młodzieżą.

Czas trwania

-Od 3-18 miesięcy(włączając przygotowania, realizację, ewaluację i promocje projektu)

DOFINANSOWANIE

-70% kosztów podróży (uzasadnionej w projekcie),

-do 6 000 euro na projekt inicjatyw krajowych,

-do 8 000 euro na projekt inicjatyw międzynarodowych,

-wizyta przygotowawcza: 100% kosztów podróży plus stawka ryczałtowa 40 euro na zakwaterowanie i wyżywienie,

-dodatkowo 10% otrzymanego grantu na promocja projektu po zakończeniu działań.

Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji

-celem jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz promowanie tematyki związanej z demokracja i odpowiedzialnością obywatelską. Akcja pozwala na tworzenie sieci oraz wymianę i rozpowszechnianie praktyk w dziedzinie uczestnictwa młodzieży.

Dla kogo?

-Młodzi ludzie w wieku 13-30 lat(co najmniej 16 osób)

Czas trwania

-od 6-18 miesięcy

DOFINANSOWANIE

-może Stanowic 60% planowanego budżetu- nie więcej niż 25 000 euro.

Akcja 2. Wolontariat Europejski

 

współpraca, zaangażowanie, przygody

European Voluntary Service (EVS) - to Akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.

Dla kogo?

-Dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat(w szczególnych sytuacjach 16-17 lat).

-Dla organizacji typu non-profit wysyłających i goszczących wolontariuszy.

Czas trwania

-2-12 miesięcy dla młodzieży w wieku 18-30 lat.

-2 tygodnie-2 miesiące- dla młodzieży z mniejszymi szansami.

DOFINANSOWANIE

Przyznawane według zasad Akcji 2. Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie.

Akcja 3. Młodzież w Świecie

 

różnorodność, zrozumienie, przekraczanie granic

Promuje i dofinansowuje współpracę między młodzieżą z Krajów Programu i z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich (Europy Południowo Wschodniej – Bałkany, Europy Wschodniej i Kaukazu oraz Krajów Basenu Morza Śródziemnego). W ramach Akcji można realizować wymian młodzieżowe, co umożliwia młodym ludziom poznanie kultury i obyczajów innych krajów, a dzięki działaniom wspierającym (Szkolenie i Tworzenie Sieci) rozwijać współpracę i partnerstwo, wymianę praktyk i doświadczeń w pracy z młodymi ludźmi.

Dla kogo?

-Młodzież w wieku 13-25 lat, działająca w organizacjach non-profit, lokalnej lub regionalnej instytucji publicznej albo tworząca grupę nieformalna. W wymianę musi wziąć udział jedna lub więcej grup z Partnerskich Krajów Sąsiedzkich UE i przynajmniej jedna grupa z Kraju Unie Europejskiej

Akcja 3.1 Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi UE- Wymiany Młodzieży(ogólne zasady i cele podobnie jak w Akcji 1.1), Szkolenia i Tworzenie Sieci-działania jakie można realizować w akcji, SA opisane w akcji 4.3

DOFINANSOWANIE

Przyznawane według zasad Akcji 1.1

Akcja 3.2 Współpraca z innymi Krajami Partnerskimi

-akcja ma na celu wspieranie projektów promujących współpracę miedzy krajami programu i Innymi Krajami Partnerskimi, nie sąsiadującymi z Unia Europejską, które podpisały porozumienia ze Wspólnotą Europejską dotyczące problematyki młodzieżowej.

Akcja 4. Systemy wsparcia młodzieży

 

wsparcie, innowacja, multiplikowanie

Pozwala na promocję dobrych praktyk, doświadczeń, kompetencji oraz na współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą w Europie. Ta podakcja umożliwia realizację jeszcze bardziej nowatorskich projektów, stymuluje współpracę pomiędzy organizacjami i instytucjami oraz pozwala przygotowywać projekty w ramach innych Akcji programu oraz odbywać staże, czy tak zwane "Job shadowing". W akcji mogą brać udział także osoby pracujące z młodymi ludźmi (bez względu na wiek).

Akcja 4.3 Szkolenia i Tworzenie Sieci

 

Działania dofinansowywane przez akcje 4.3

Dla kogo?

Dla wszystkich osób z Krajów Programu zainteresowanych edukacją pozaformalną i tematyką młodzieżową, np.: dla osób działających w zakresie polityki młodzieżowej lub pracujących z młodzieżą.

Czas trwania:

-wszystkie działania oprócz Job shadowing i działam służących budowaniu sieci, nie powinny trwać dłużej niż 10 dni(włączając podróż)

-job shadowing: 10-20 dni pracujących(włączając podróż)

-działania służące budowaniu sieci: do 18 miesięcy

DOFINANSOWANIE

-70% kosztów podróży,

-1 000euro(kwota stała)- koszty projektu, plus 35 euro na każdego uczestnika,

-pobyt uczestników- 40 euro 1os./1 dzień,

-narzędzia szkoleniowe -235 euro na dzień (tylko dla szkoleń),

-do 100% kosztów specjalnych.

Akcja 5

Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

 

dialog, porozumienie, rezultaty

Dzięki projektom Akcji 5. młodzież może realizować projekty wspierające dialog pomiędzy młodymi ludźmi a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki młodzieżowej w Europie. Daje tym samym młodzieży prawo głosu oraz wspiera współpracę z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się sprawami młodych ludzi

Akcja 5.1- Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową

-dzięki tej akcji możliwa jest organizacja Krajowych i Międzynarodowych Seminariów Młodzieżowych

Dla kogo?

Młodzież w wieku 15-30 lat należąca do organizacji non-profit. W międzynarodowym seminarium bierze udział co najmniej 60 uczestników, z co najmniej pięciu Krajów Programu. Organizacje z Sąsiedzkich Krajów Partnerskich UE mogą wziąć udział w seminarium, ale nie mogą składać wniosku o jego dofinansowanie.

Czas trwania

Projekt może trwać 9miesice(włączając przygotowania, realizację, ewaluację i działania promujące). Samo seminarium nie powinno trwać krócej niż 3 i nie dłużej niż 6 dni(włączając podróż)

DOFINANSOWANIE

Oparte o zasadę współfinansowania, na działania z nią związane można otrzymać 60% całkowitych kosztów- do 50 000euro.

Akcje 5.2 i 5.3- To Akcje scentralizowane, co oznacza, że aplikacje można składać tylko do Komisji Europejskiej.

 

Kraje Programu

 

wszystkie kraje członkowski UE, kraje EFTA należące do EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,Kraje kandydujące do UE: Turcja,Partnerskie Kraje Sąsiedzkie UE

Partnerskie Kraje Sąsiedzki UE:

Kraje Europy Południowo-Wschodniej

Albania,Bośnia i Hercegowina,Chorwacja,Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,Czarnogóra,Serbia

Kraje Europy Wschodniej i Kaukazu

Armenia,Azerbejdżan,Białoruś,Gruzja,Mołdawia,Federacja Rosyjska,Ukraina

Kraje Basenu Morza Śródziemnego

Algieria,Egipt,Izrael,Jordania,Liban,Maroko,Autonomia Palestyńska Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy,Syria,Tunezja

 

Informacje ze źródła: http://www.mlodziez.org.pl/

Tagi: MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU,WYMIANA MIĘDZYNARODOWA,WOLONTARIAT EUROPEJSKI, POLITYKA MŁODZIEŻOWA, YOUTH IN ACTION